This is the official Historic Scotland website about Iona Abbey, Iona Nunnery, MacLean’s Cross and the island of Iona.

Please choose your preferred language.
You can also toggle between English and Gaelic on each page.


Seo làrach-lìn oifigeil Alba Aosmhor air Abaid Ì, Taigh Chailleacha-dubha Ì, Crois MhicIlleathain is Eilean Ì.

Taghaibh an cànan as fheàrr leibh.
Faodaidh sibh putanachadh eadar Beurla is Gàidhlig air gach duilleig.