EILEAN Ì

Còraichean a’ Chrùin


Coraichean a’ Chruin
Tha susbaint an laraich-lin seo fo dhion Choraichean a’ Chruin mura faicear an caochladh. Faodar a nochdadh a-rithist gun chosgais ann an meadhan no cruth sam bith, ma tha e an luib rannsachadh, ionnsachadh pearsanta no ma thathar ga cleachdadh taobh a-staigh buidheann. Tha seo ceadaichte cho fad ’s thathar ag ath-nochdadh na susbaint gu neo-mhearachdach agus nach eil i air a cleachdadh ann an doigh mheallta.

Nuair a tha nithean fo dhion Choraichean a’ Chruin air an larach seo gu bhith air an ath-fhoillseachadh no air an copaigeadh le daoine eile ann am meadhanan eile, feumar comharrachadh caite an d’ fhuaras iad agus de na coraichean a tha gan dion. Airson fiosrachadh mu bhith a’ cleachdadh na susbaint seo ann an doigh sam bith eile, faodaidh sibh cur a-steach airson Cead ‘Briog-Cleachd’ (no ‘Click-Use’) tron larach-lin aig Oifis Fiosrachadh na Roinne Poblaich (OPSI), no le bhith a’ sgriobhadh gu OPSI aig an Roinn Cheadachaidh, Taigh Naomh Clements, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ Facs: 01603 723000 no post-d: Ceadan OPSI.

Chan eil an cead gus susbaint fo dhion Choraichean a’ Chruin ath-nochdadh a’ ciallachadh gum faodar susbaint air an larach-lin fo choraichean dhaoine eile ath-nochdadh, an seorsa suidheachaidh a gheibhear le cuid a dhealbhan-camara. Feumar cead fhaighinn bho na daoine leis a bheil na coraichean mus nochdar an t-susbaint sin a-rithist. Faodar deanamh cinnteach a coraichean dhealbhan le bhith a’ cur fios gu Sgioba Iomhaighean Alba Aosmhor.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu phoileasaidhean agus ceadan co-cheangailte ri Coraichean a’ Chruin, faicibh an stiuireadh air www.opsi.gov.uk


Iomhaighean Alba Aosmhor
Ma thathar ag iarraidh dealbh-camara bhon larach-lin ath-nochdadh, feumar leth-bhreac fhaighinn bho Iomhaighean Alba Aosmhor. Airson fios mu chumhnantan & riaghailtean airson a bhith ag ath-nochdadh dhealbhan, faicibh www.historicscotlandimages.gov.uk.

Ma theid dealbh ath-nochdadh gun chead, no gun aithne cheart, no ma theid na coraichean a bhristeadh ann an doigh sam bith eile, feumar cain de £100 co-dhiu a phaigheadh do dh’Iomhaighean Alba Aosmhor, a thuilleadh air suim sam bith eile a dh’fheumar paigheadh Ma tha am briseadh choraichean airidh air a thoirt gu cuirt, ’s docha gun dean Alba Aosmhor sin.

Fios gu Iomhaighean Alba Aosmhor:

Fon: 0131 668 8647/8785
Post-d: images@hes.scot
Seoladh: Image Library, Historic Scotland/Alba Aosmhor, Longmore House, Salisbury Place, Edinburgh, EH9 1SH
Larach-lin: www.historicscotlandimages.gov.uk