Eilean Ì
PRÌSEAN
Abaid Ì
Inbhich     £7.10
Clann £4.30
Lasachadh £5.70

Fosgailte fad na bliadhna:
1 Giblean – 30 Sultain
9.30m – 5.30f
1 Dàmhair – 31 Màrt
10m – 4f

Taigh Chailleacha-dubha Ì agus Crois MhicIlleathain:
Fosgailte fad na bliadhna; inntrigidh an-asgaidh

> Cuir turas air dòigh

An Abaid
AN ABAID
Rannsaich sgeulachd na h-abaid on chaidh a stèidheachadh mar mhanachainn ann an AD 563 chun là an-diugh far a bheil i mar charragh-cuimhne eachdraidheil agus mar ionad-creideimh.
> An Abaid
Naomh Calum Cille
NAOMH CALUM 
CILLE

Ionnsaich mun mhiseanaraidh Èireannach a stèidhich an tuineachadh Crìosdail air an Eilean.


> Naomh Calum Cille
St John's Cross mounted inside the museum
Clachan 
Snaighte

Ionnsaich mun chruinneachadh air leth aig Alba Aosmhor de chlachan shnaighte, nam measg, Crois Eòin.

> Clachan Snaighte